Vedtægter

Vedtægter for Antennelaug 78 Øst Munkebo.
§ 1
Foreningens formål
Foreningens formål er at oprette, eje/drive et elektronisk signalanlæg i henhold til de tekniske muligheder og gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. At varetage medlemmernes fælles interesser overfor myndighederne, antennefirmaet m.v. At drive de af foreningen ejede fællesantenneanlæg, herunder udførelse af den nødvendige vedligeholdelse og administration.

§ 2
Medlemskab
Som medlem kan optages såvel lejere som husejere indenfor dækningsområde. Enhver, som tilsluttes foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Indtrædende medlemmer betaler andel efter foreningens bestemmelser.

§ 3
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig i januar kvartal. Der indvarsles hertil senest 14 dage før, ved annoncering i Lokalavisen, på infokanalen, og foreningens hjemmeside. Såfremt vedtægtsændringer er foreslået, skal dette anføres i indkaldelsen som dagsordenspunkt. Den ordinære dagsorden skal omfatte

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Foreningens reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal skriftlig med navn underskrift tilstilles formanden senest 10 dage, før generalforsamlingen finder sted. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være tilstillet formanden inden årets udgang. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette, eller når 25 % af medlemmerne skriftlig fremsætter krav herom, vedlagt en dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som anført til afholdelse senest 4 uger efter, at kravet er kommet formanden i hænde,
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Den til enhver tid lovlig indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Dog kræves, at beslutninger af vedtægtsændringer, at disse er opført som punkt på dagsordenen, og at mindst 60 % af de tilstedeværende stemmer for beslutningen. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen, Hvert tilsluttet medlem har en stemme, Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen, Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 4
Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, så kun halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, kasserer, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer.
På lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 2 medlemmer.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter hvert år.
Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt.
Det står bestyrelsen frit om de vil konstituere sig på ny.
Bestyrelsesmøde afholdes hvis et medlem mener det er nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede heraf enten formand eller kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger som er nødvendige for foreningens virksomhed, herunder bemyndigelse til en eller flere i bestyrelsen til at kunne udføre elektroniske bankforretninger bl.a. Netbank, udstedelse og brug af Dankort.
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover de fastsatte medlemsbidrag. Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Generaldirektoratet for post og Telegrafvæsenet er underrettet om, hvem der tegner foreningen.

§ 5
Regnskab og økonomi
Foreningens regnskabsår er fra 01-01 til 31-12.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget og indskud for det kommende år af generalforsamlingen. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget (kontingent og vedligeholdelse) Medlemsbidraget beregnes endvidere efter antal tilsluttede stik.
Medlemsbidraget kan ikke forlanges helt eller delvis tilbagebetalt ved udtrædelse af foreningen.
Ved tilslutning betales medlemsbidrag fra førstkommende hele måned til kvartal udgang.
Medlemsbidraget opkræves Kvartalsvis pr, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober fra regnskabsåret 2017. der udsendes rykkerskrivelse som pålægges et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning og skal afsluttes senest 18 dage før generalforsamlingen. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Eksemplarer af regnskab kan afhentes hos kasserer.

§ 6
Tilslutning/ Åbning
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Ved underskrift på kontrakt om antennetilslutning binder man sig til betaling af Åbningsafgift + Kontingent, samt til medlemskab af foreningen
Ved flytning indenfor antenne Lauges område skal medlem kun betale omkostninger for tilslutning fra stander.

§ 7
Vedligehold – teknisk tilsyn
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem plus en stedfortræder der skal forestå vedligeholdelsen af og føre teknisk tilsyn med fællesantenneanlægget. Den tilsynsførende er overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion. Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.m. Tilbud, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse.
Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligehold sker som aftalt. Der kan ydes honorar til den tilsynsførende plus stedfortræder.
Meddelelse om fraflytning er nødvendig af hensyn til eventuelt afbrydelse, såfremt den nye lejer eller husejer ikke ønske tilslutning. De for antenneanlægget tilhørende effekter, der må befinde sig i eller på beboerens område. Kan dog ikke kræves fjernet eller afbrudt og må ikke beskadiges.
Ligeledes må teknikers adgang til kontrol eller reparation ikke hindres. Eventuelle skader med udgifter for foreningen og medlemmer i forbindelse med ulovligt indgreb eller hærværk vil blive afkrævet skadevolderen at betale.

§ 8
Ændringer og udvidelser
Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun finde sted og bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling.
Ombygning af anlægget
Udvidelse af anlægget med flere TV kanaler (programmer), hvis udvidelse kræver en ændring af anlægget.
Etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 9
Indskud
Medlemsbidrag betales på indbetalingsblanket, der udsendes af foreningen hvert kvartal senest 14 dage før den 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10
. Restancer, manglende betaling medfører afbrydelse af forbindelsen med anlægget. Der kræves gebyr for genåbning.

§ 10
Fortolkning
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 11
Foreningens ophør
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges eller det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 75 % af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 75 % af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 75 % af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 4 uger efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles med 10 dages varsel. Såfremt denne ekstraordinær generalforsamling med mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre er dette gældende uanset antallet af fremmødte.
Ved foreningens eventuelle ophør skal generalforsamlingen tage bestemmelse om foreningens eventuelle midler, Denne bestemmelse kan dog ikke alene omfatte midlernes fordeling blandt medlemmerne, men f, eks. Skænkes til Dansk Radiohjælpefond.
Såfremt foreningen ophører efter § 11, stk. 2 skal den del af foreningens formue der til en hver tid kan henføres til erhvervelsen af Munkebo Kommunale antenneforsyning tilfalde de tilsluttede husstande på overdragelsestidspunktet, såfremt foreningen ophører inden den 1.1.2017. den resterende formue disponeres i henhold til bestemmelsen i § 11, stk. Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. februar 1982.

Ændret på generalforsamlingen den 24. februar 2020, 14. februar 2005, 19. februar 2007, 18. februar 2008 og den 25. februar 2010.

Efter godkendelse af indkomne forslag på generalforsamlingen

Bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst Munkebo.
Ove Thomsen

Siden er opdateret 23. marts 2013.
Siden er opdateret 22. marts 2017.
Siden er opdateret 24. februar 2020.

Printervenlig version (PDF)